Rond de Erediensten Rond de Erediensten

 

 

Zondag 24 september gaat ds. Hamburger weer bij ons voor. We zijn als gemeente blij dat ds. Hamburger ons zo goed helpt in deze vacante periode.
De week daarna zitten we al weer in oktober, zondag 1 oktober gaat ds. C. de Rooij bij ons voor. 

Zondag 8 oktober is ds. mevr. Chr. Bartelink-v.d. Dool onze voorganger.


Zondag 15 oktober hoopt ds. Piet Taselaar voor te gaan.


Zondag 22 oktober gaat ds. J.A. van Rootselaar voor.


Zondag 29 oktober gaat ds. Anja Matser-Verhoeven weer bij ons voor, we hopen na een hele tijd met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren, ik zie hier nu al naar uit. 
Let op: Wintertijd!

Online volgen

 
Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienst
Klik hier voor de eerdere online uitzendingen.


 

 

 
Snelmenu Snelmenu
Om direct naar een item te gaan kunt u ook klikken op een van onderstaande links:       
 
Develdiner Develdiner


Vrijdag 6 oktober is er weer een develdiner. U bent van harte uitgenodigd. Uiteraard is iedereen, jong of oud van harte welkom. Wel graag even opgeven, dit is handig voor de inkoop. De kosten bedragen € 10,- per persoon. Vanaf 17.30 uur bent u welkom voor een drankje en zo rond 18.00 uur gaan we aan tafel. Graag tot ziens op vrijdag 6 oktober. 

Annelies Bakker 
annelies.j.bakker@gmail.com  
of  tel. 06 4119 08 11 

 

 
Vorming & Toerusting 2023/2024 Vorming & Toerusting 2023/2024
In de hal van de kerk vindt u de nieuwe boekjes van Vorming & Toerusting. We hebben geprobeerd een afwisselend programma samen te stellen. Er zijn avonden waarin de predikanten met u in gesprek gaan over het werk van de Geest. De filmserie ‘The chosen’ zal bekeken en besproken worden, er zijn avonden met muziek en zang, er is een lezing rondom ‘bijbel en klimaat’ en over Maria Magdalena in de kunst. We hopen vier avonden met een groepje mensen in gesprek te gaan over Etty Hillesum. Ook is er de mogelijkheid, als u daar behoefte aan heeft, om deel te nemen aan een rouw- en verliesgroep. Er zijn ook activiteiten die in de middag zijn, dit met name voor de ouderen.

De avonden worden in verschillende kerkgebouwen gehouden, een goede gelegenheid om ook eens over de drempel van een andere kerk te stappen en mensen uit andere kerken te ontmoeten.

Kijkt u eens in de boekjes voor verdere mogelijkheden en data. Zie ook de website van Vorming & Toerusting voor het programma.

Mist u een bepaald onderwerp, of heeft u juist heel andere ideeën voor gezamenlijke activiteiten, laat het ons weten. We zien u graag op een of meerdere avonden.

Met vriendelijke groet,
Cora Berghout
(coraberghout@hotmail.com)


 
 
Veel gestelde vragen (en antwoorden) Veel gestelde vragen (en antwoorden)
In het kader van het proces van samengaan heeft de stuurgroep een document opgesteld met veel gestelde vragen (en antwoorden). 

Download het document met veel gestelde vragen (en antwoorden) over de Vorming Protestantse Gemeente te Zwijndrecht.

 
'Open Burcht' 'Open Burcht'

Iedere woensdagmorgen bent u allemaal weer van harte welkom in de Develhof voor een gezellig samenzijn met een kopje koffie en/of thee en een praatje. We beginnen  om 10 uur en eindigen om 12 uur. Tot ziens. 

Willemien Branger 

 

 
Van de Beroepingscommissie Van de Beroepingscommissie

Zoals bekend is ds. Eric Matser beroepen in een andere gemeente en zijn we vacant. De beroepingscommissie is bezig met een zoektocht naar een nieuwe predikant. Graag willen we ook de input van de gemeente! Heeft u een naam van een predikant(e) waarvan u denkt dat deze in onze gemeente past en die u onder de aandacht van de beroepingscommissie wil brengen? Mail dan de naam met een korte motivatie naar abeeconsultancy@telfort.nl Wij zien uit naar uw reactie!

Namens de beroepingscommissie, Albert Abee

 

 
Voortgang Vorming Protestantse Gemeente te Zwijndrecht Voortgang Vorming Protestantse Gemeente te Zwijndrecht

In mei en juni bent u, via informatieavonden, al geïnformeerd over het proces om te komen tot één Protestantse Gemeente te Zwijndrecht. Ook hebben er afgelopen periode diverse artikelen over het voorgenomen fusieproces in het kerkblad gestaan.

Gezien de toenemende vergrijzing maar ook het teruglopende kerkbezoek in Zwijndrecht en dus ook in de Develhof, is het van belang dat we ons als protestante kerken in Zwijndrecht nu al voorbereiden op de toekomst. We willen daarmee borgen dat er ook in de toekomst binnen de burgerlijke gemeente Zwijndrecht vierplekken overblijven waar mensen hun geloof kunnen vieren en elkaar ontmoeten.

De voorbereiding van deze voorgenomen fusie is in volle gang. Voor de zomervakantie zijn de conceptstukken ter beoordeling aan het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering (BMCV) en de kerkenraden aangeboden. Op 13 september zal de gemeente formeel door de kerkenraad gehoord worden over de voorgenomen fusie. Na het horen van de gemeente dient de kerkenraad vervolgens een definitief standpunt inzake de voorgenomen fusie te nemen. Voor alle duidelijkheid er is nog niets beslist!!!

Om op 13 september een goede discussie te kunnen voeren is het van belang dat u tijdig in staat wordt gesteld om kennis te kunnen nemen van de documenten die aan deze voorgenomen fusie ten grondslag liggen. De meeste documenten zijn te vinden op de website van PKN te Zwijndrecht.(pkn-zwijndrecht.nl) onder het kopje Fusie.

Download een document met veel gestelde vragen (en antwoorden) over de Vorming Protestantse Gemeente te Zwijndrecht.

Vanwege het vertrouwelijke karakter zullen de onderstaande documenten uitsluitend ter inzage liggen bij het kerkelijk bureau.

  • Regeling beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden.
  • Principebesluit
  • Overgangsregeling
  • Meerjarenbegroting 2024-2030 College van Kerkrentmeesters
  • Meerjarenbegroting 2023-2028 College van Diakenen

 

Deze documenten liggen vanaf zondag 30 juli ter inzage bij het kerkelijk bureau van de Develhof.

 

 
Wat te doen bij een ziekte of overlijden? Wat te doen bij een ziekte of overlijden?

Wat als u ziek wordt of ergens anders hulp voor nodig heeft? We willen veel voor u betekenen maar kunnen dit alleen als u ons die informatie geeft. Voorbeden mogen altijd in het voorbedenboek, hier wordt helaas weinig gebruik van gemaakt. Ook kunt u dit via de e-mail doen dan schrijven wij het op in het voorbedenboek. We zullen altijd rekening houden met uw privacy en nooit iets publiceren als u dit niet wilt hebben. Geef dit dan ook aan in het gesprek. U kunt zo nodig onze pastorale ouderling Annelies Bakker bellen (06 41 19 08 11) of onze scriba Ruth Slotema  (06 10 42 32 32) het oude 078 nummer is niet meer bereikbaar. Zij zullen dan zo nodig contact opnemen met ds. Van der Eijk of met uw pastorale medewerker. 

Rembert Slotema 

 
Collectes en kaartjes Collectes en kaartjes

Zondag 14 mei zijn we begonnen met een nieuwe manier van collecteren. Als er weinig mensen zijn in een dienst is het collecteren erg onoverzichtelijk voor de collectanten. Daarom staan er vanaf 14 mei bij de uitgang tafels met de collectezakjes. Na de dienst kunt u uw geld in deze zakjes doen. De QR-codes zullen ook na de dienst op de beamer te zien zijn.

Soms liggen er op tafel adreskaartjes voor een zieke of voor iemand die een bemoediging kan gebruiken. Dit doen we uiteraard alleen met uw toestemming. Kerk zijn wil zeggen dat we zondags samenkomen in de kerkdienst om te luisteren naar Gods Woord en dat we na de dienst elkaar ontmoeten bij het koffiedrinken. Toezien op elkaar is ook een taak van heel de gemeente en niet alleen van de pastorale medewerkers. Soms doet een kaartje wonderen. 

 

 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
Tot en met 2020 waren contante giften fiscaal aftrekbaar. Deze giften moesten fiscaal worden onderbouwd. Dit kon bijvoorbeeld met een kwitantie die door het Kerkelijk Bureau werd afgegeven bij de contante verkoop van de collectebonnen. Vanaf 1 januari 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar.

U kunt uw collectebonnen alleen nog ophalen bij het kerkelijk bureau door vooraf een betaling te doen op rekening nr. NL33 INGB 0000 2073 94 t.n.v. Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt onder vermelding van “collectebonnen”. Het bedrag per velletje collectebonnen bedraagt € 25,-.
Informatie over Kerkelijk bureau (oa openingstijden) vind u hier

Jaap Bakker
Penningmeester
Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt

 
Activiteitenruimte Activiteitenruimte
Als u voor een van de activiteiten een ruimte nodig hebt, dan vragen we u om dit door te geven aan onze koster André Bakker awbakker1954@gmail.com De koster heeft overzicht over de gebruikte ruimten. Zo voorkomen we met elkaar teleurstellingen.

Met vriendelijke groet,
Rembert Slotema, scriba

 
Beamercommissie Beamercommissie
Wie komt ons team versterken?

De beamercommissie kan nog hulp gebruiken. Het zou fijn zijn als een gemeentelid zich wil aanmelden, die met het Power-point programma bekend is.

Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden per emailadres: beamer@develhof.nl.

Namens de beamercommissie,
Tine de Kievit

 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt