Voortgang Vorming Protestantse Gemeente te Zwijndrecht Voortgang Vorming Protestantse Gemeente te Zwijndrecht

In mei en juni bent u, via informatieavonden, al geïnformeerd over het proces om te komen tot één Protestantse Gemeente te Zwijndrecht. Ook hebben er afgelopen periode diverse artikelen over het voorgenomen fusieproces in het kerkblad gestaan.

Gezien de toenemende vergrijzing maar ook het teruglopende kerkbezoek in Zwijndrecht en dus ook in de Develhof, is het van belang dat we ons als protestante kerken in Zwijndrecht nu al voorbereiden op de toekomst. We willen daarmee borgen dat er ook in de toekomst binnen de burgerlijke gemeente Zwijndrecht vierplekken overblijven waar mensen hun geloof kunnen vieren en elkaar ontmoeten.

De voorbereiding van deze voorgenomen fusie is in volle gang. Voor de zomervakantie zijn de conceptstukken ter beoordeling aan het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering (BMCV) en de kerkenraden aangeboden. Op 13 september zal de gemeente formeel door de kerkenraad gehoord worden over de voorgenomen fusie. Na het horen van de gemeente dient de kerkenraad vervolgens een definitief standpunt inzake de voorgenomen fusie te nemen. Voor alle duidelijkheid er is nog niets beslist!!!

Om op 13 september een goede discussie te kunnen voeren is het van belang dat u tijdig in staat wordt gesteld om kennis te kunnen nemen van de documenten die aan deze voorgenomen fusie ten grondslag liggen. De meeste documenten zijn te vinden op de website van PKN te Zwijndrecht.(pkn-zwijndrecht.nl) onder het kopje Fusie.

Download een document met veel gestelde vragen (en antwoorden) over de Vorming Protestantse Gemeente te Zwijndrecht.

Vanwege het vertrouwelijke karakter zullen de onderstaande documenten uitsluitend ter inzage liggen bij het kerkelijk bureau.

  • Regeling beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden.
  • Principebesluit
  • Overgangsregeling
  • Meerjarenbegroting 2024-2030 College van Kerkrentmeesters
  • Meerjarenbegroting 2023-2028 College van Diakenen

 

Deze documenten liggen vanaf zondag 30 juli ter inzage bij het kerkelijk bureau van de Develhof.

 

terug