Ons visioen voor de komende jaren Ons visioen voor de komende jaren

In het voorjaar 2013 hebben gemeente en kerkenraad zich via een aantal gemeenteavonden bezonnen op het gemeenteprofiel. Hierbij is nagedacht over de gewenste toekomst van de gemeente aan de hand van de gemeenteaspecten leren, vieren, dienen, ontmoeten en getuigen.
Uitgesproken is dat de gemeente van de Develhof zich in de komende jaren primair wil blijven richten op het vieren en ontmoeten binnen de gemeente, omdat veel van de op dit moment betrokken gemeenteleden aangeven, dat juist die elementen waardevol en onderscheidend zijn. Door elkaar te ontmoeten rond de geopende bijbel kunnen we God ontmoeten.

Gemeente
Een grote groep mensen voelt zich op dit moment verbonden met de Develhof. Het beleid voor de komende jaren richt zich op het vasthouden en versterken van deze binding.  Tegelijkertijd ervaren wij de opdracht en de noodzaak om heel bewust na te denken over het leggen van contacten met anderen dan de vaste bezoekers van onze diensten en activiteiten. Met het oog op de toekomst van de gemeente is het wenselijk dat we ons bezinnen op het leggen van contacten met jongeren, jonge gezinnen en  buurtbewoners.

Vieren
De kerkdienst wordt door veel gemeenteleden gezien als de kern  van gemeente-zijn en als inspiratiebron voor de rest van de week. Bijbel, ontmoeting, actualiteit,muziek, spiritualiteit en kwaliteit blijven belangrijke trefwoorden voor onze kerkdiensten. Wij hechten aan een eredienst die inspireert en aanzet tot nadenken.
Bij de opzet en uitvoering van de diensten willen we in toenemende mate gemeenteleden betrekken. Ook willen we samen op zoek naar vormen voor -en inhoud van-kerkdiensten waardoor we ook groepen die nu minder aanwezig zijn in onze diensten kunnen bereiken: jeugddiensten, gezinsdiensten,  schooldiensten.

Ontmoeten
De mogelijkheid tot het elkaar ontmoeten is voor ons voorwaardelijk om echt gemeenschap te kunnen zijn. Daardoor leren we elkaar kennen en kunnen we weten wat ons drijft en bezighoudt. Op die manier is ontmoeting ook voorwaardenscheppend voor pastoraat en diaconaat. Ieder lid van de gemeente heeft een opdracht in het omzien naar elkaar. Pastoraat krijgt zeker ook vorm via onderling pastoraat. Predikant en kerkenraad hebben daarbij een stimulerende en coördinerende taak en zijn beschikbaar voor personen en vragen die aanvullende aandacht vergen. We denken daarbij met name aan rouw-, trouw- en crisispastoraat.
 

Leren
Wij geloven dat de boodschap van Jezus Christus zeggingskracht heeft voor alle generaties.Tegelijkertijd zien we dat de geloofsbeleving van de generaties erg verschillend is. Het gesprek tussen de generaties is van groot belang om van elkaar te kunnen leren en samen gemeenschap te kunnen zijn.In dit kader streven we naar een gevarieerd aanbod van  Vorming en Toerusting.

De Develhof wil een lerende gemeente zijn. Als mensen kunnen wij leren van de uitleg van Gods woord en van de ontmoeting met elkaar. Leren zien we in onze gemeente vooral als onderdeel van vieren en ontmoeten. Om te kunnen leren van elkaar zijn openheid en respect essentieel. Wij willen daar op naar elkaar en naar buiten aanspreekbaar zijn.

Develhof als thuis
De gemeente van de Develhof is trots op haar kerkgebouw. Primair is het gebouw de plaats van de gemeente op zondag samenkomt om haar Heer te ontmoeten.  Daarnaast vormt het gebouw de centrale plaats voor veel gemeenteactiviteiten: van tuingroep tot Open Burcht, van groothuisbezoek tot koffie-ochtend en van leesgroep tot concert. Het karakter van de Develhof wil laagdrempelig, uitnodigend en communicatief zijn

In de komende periode willen we deze functie verder uitbouwen en nadenken over op welke wijze de Develhof ook een functie kan hebben voor de buurt.
De Develhof: een thuis voor gemeentelid en buurtbewoner?

Jongeren
De leeftijdsgroep 15 – 40 jaar is ondervertegenwoordigd in onze gemeente.  In de komende jaren willen we, met behulp van de nieuwe predikant, investeren in het leggen van (her)nieuw(d)e contacten met jongeren en jonge ouders.

Apart aandachtspunt is hoe wij jongeren kunnen leren over onze geloofswaarden en onze traditie.
We zijn ons bewust dat dit alleen maar kan in een dialoog met en op  een voor jongeren aantrekkelijke wijze. In dat kader zoeken we ook de samenwerking met het onderwijs.
Op het gebied van de geloofsopvoeding hebben we nog belangrijke stappen te zetten. Wij verwachten dat de predikant ons op dat terrein kan inspireren en voorgaan.

Dienen
Het dienen krijgt vanuit de Develhof vooral vorm in de zorg voor elkaar als gemeente. De waarde die wordt toegekend aan de gemeenschap is groot en daarom houden we elkaar ook op een positieve manier in het oog: gesprek, hand- en spandiensten, aandacht.
Het echte diaconaat wordt uitgevoerd door de diaconie. Uitdaging voor de komende jaren is om de gemeente bewust te maken van haar diaconale roeping buiten de eigen gemeenschap.
 

terug