privacyverklaring privacyverklaring
1 - Privacyverklaring
Voor de Develhof gemeente is privacy en een veilige omgeving van groot belang en zij respecteert daarom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke per 25-5-2018 van kracht is.


Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens en de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen onze kerk. In deze verklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.


2 - Algemene maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente beleidsmatige maatregelen getroffen.


3 - Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk


3.1 De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u de volgende rechten:

 
 1. Recht op inzage.
  Het recht om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Indien u van mening bent dat uw gegevens niet kloppen mag u die laten wijzigen of aanvullen , voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 3. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om uw gegevens te wissen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 4. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens van u te laten verwerken.
 5. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van uw toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst met u, in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de kerk als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een automatisch bericht stuurt.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
3.2 De procedure indien u van uw recht gebruik wilt maken:


Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met het kerkelijk bureau. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde echter dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de kerkenraad.
Wij zullen vervolgens uw verzoek behandelen. Uiteraard zullen wij eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is zullen wij binnen een maand uw verzoek behandelen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen.
Wij zullen vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.


3.3 De contactgegevens van de Develhof gemeente zijn:
 
Kerkelijk Bureau kb@develhof.nl contactpersoon P.C. de Bondt
Kerkenraad scriba-develhof@pkn-zwijndrecht.nl scriba
Inzage Plaatselijke Regeling scriba-develhof@pkn-zwijndrecht.nl


4 - Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Uw zogenaamde NAW gegevens, dat zijn alle voor de kerk relevante gegevens zoals door u opgegeven bij inschrijving in onze gemeente. Verder wordt uw naam en adres in ons jaarboek vermeld.
 • Indien door u verstrekt, uw emailadres. Dit gebruiken wij voor onderlinge communicatie en informatie, zoals bijvoorbeeld het verspreiden van overlijdensberichten; bij deze berichten wordt uw emailadres afgeschermd. Binnen werkgroepen zoals bijvoorbeeld de kerkenraad, het pastoraat e.d. zijn de emailadressen van de leden van zo’n groep wel zichtbaar voor de andere leden.


Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden.


5 – Foto en beeldmateriaal
Voor bijvoorbeeld de brochure van de Actie Kerkbalans worden sfeerfoto’s gebruikt, hierop zou u zichtbaar kunnen zijn. Indien u hier echter prominent in beeld bent, dan zullen wij uw toestemming vragen. De verspreiding van dit materiaal is in principe beperkt tot de kerkgemeenschap.


6 – De website
 • Voor de uitzendingen van de kerkdiensten via internet is de standaard cameraopstelling zodanig dat alleen de predikant en ambtsdragers herkenbaar in beeld komen.
 • Bezoekers van de website en de uitzending van de kerkdienst worden niet herleidbaar geregistreerd; uitsluitend het aantal bezoekers wordt geregistreerd.


7 – Privé en vertrouwelijke informatie
 • Voor het doen van mededelingen over uw gezondheid, jubilea of andere privé informatie in de kerk of in het kerkblad, zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.
 • Vertrouwelijke informatie is alleen bekend bij de betreffende ambtsdrager, die daarvoor ook een ambtseed heeft afgelegd.


8 – Tot slot
Kerkelijk werk is mensenwerk, uitgevoerd door voornamelijk vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten, met de beste bedoelingen, voor de kerkgemeenschap. Alle vrijwilligers en medewerkers worden gewezen op hun verantwoordelijkheid op dit gebied.
Door wisseling van functies en taken zijn fouten echter altijd mogelijk.
Schroomt u vooral niet om ons daarop te wijzen; wij zijn u dankbaar voor uw tips ter verbetering.


 
terug