ANBI gegevens gemeente backup 2020 ANBI gegevens gemeente backup 2020
Algemene gegevens Gereformeerde Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Zwijndrecht Groote Lindt
Telefoonnummer: 078 - 6299500
RSIN/Fiscaal nummer: 002552309
Website adres: http://www.develhof.nl
E-mail: scriba@develhof.nl
Adres: Laan van Nederhoven 21
Postcode: 3334 BN
Plaats: Zwijndrecht
Postadres: Haydnstraat 1
Postcode: 3335 WE
Plaats: Zwijndrecht
 
De Gereformeerde Kerk Zwijndrecht Groote Lindt is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Kijk voor een indruk van onze gemeente op : http://www.develhof.nl/over_ons
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Gereformeerde Kerk Zwijndrecht Groote Lindt.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op http://www.develhof.nl/visie vindt u een verkorte weergave van het beleidsplan van onze gemeente.


Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
GEREFORMEERDE KERK ZWIJNDRECHT – GROOTE LINDT        
College van Kerkrentmeesters        
         
         
Resultatenoverzicht voor ANBI publicatie        
         
 
 
 
  Begroting  Rekening Rekening
Opbrengsten en Baten 2021 2020 2019
       
Opbrengsten onroerende zaken 10.600 5.041 12.047
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 75 48 134
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 3.000 963 -
Bijdragen van leden en anderen 110.750 127.279 118.185
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen - 1.000 -
Totaal baten A 124.425 134.331 130.366
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 21.580 30.853 24.001
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 1.917 8.309 1.952
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 750 1.431 1.550
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 78.205 79.479 72.867
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 5.300 2.883 2.385
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 7.250 8.056 13.717
Salarissen en vergoedingen 7.325 7.728 8.549
Kosten beheer, administratie en archief 6.925 5.212 5.684
Rentelasten/bankkosten 800 849 857
Totaal lasten A 130.052 144.800 131.562
       
Operationeel resultaat (A) -5.627 -10.469 -1.196
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 1.250 375 9.442
Incidentele lasten - - -127
Incidentele baten en lasten (B) 1.250 375 9.315
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -4.377 -10.094 8.119
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - 10.000 -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - - 0
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -4.000
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - 10.000 -4.000
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -4.377 -94 4.119


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
terug