ANBI gegevens diaconie kopie (6-5-2024) ANBI gegevens diaconie kopie (6-5-2024)
Algemene gegevens Gereformeerde Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Zwijndrecht Groote Lindt
Telefoonnummer: 078 - 6299500
RSIN/Fiscaal nummer: 002552309
Website adres: http://www.develhof.nl
E-mail: scriba-develhof@pkn-zwijndrecht.nl
Adres: Laan van Nederhoven 21
Postcode: 3334 BN
Plaats: Zwijndrecht
Postadres: Haydnstraat 1
Postcode: 3335 WE
Plaats: Zwijndrecht
 
De Gereformeerde Kerk Zwijndrecht Groote Lindt is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Kijk voor een indruk van onze gemeente op : http://www.develhof.nl/over_ons
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Gereformeerde Kerk Zwijndrecht Groote Lindt.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9 ).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op http://www.develhof.nl/visie vindt u een verkorte weergave van het beleidsplan van onze gemeente.


Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeids- voorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit:   In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Verkorte staat van Baten en Lasten diaconie:
 
GEREFORMEERDE KERK ZWIJNDRECHT – GROOTE LINDT        
College van Kerkrentmeesters        
         
         
Resultatenoverzicht voor ANBI publicatie        
         

 

  Begroting Rekening Rekening
  2023 2022 2021
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 100 79 0
Bijdragen van leden en anderen 8.475 9.739 14.866
Door te zenden collecten en giften 8.350 11.436 9.052
Totaal baten A 16.925 21.254 23.918
       
Uitgaven en Kosten      
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.250 1.258 1.458
Kosten beheer, administratie en archief 285 357 246
Rentelasten/bankkosten 375 407 303
Diaconaal werk plaatselijk 4.050 3.779 4.208
Diaconaal werk regionaal/landelijk 2.790 3.225 5.850
Diaconaal werk wereldwijd 350 250 1.675
Afdrachten door te zenden collecten en giften 8.825 12.978 11.228
       
Totaal lasten A 17.925 22.254 24.968
       
Operationeel resultaat (A) -1.000 -1.000 -1.050
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - 0 0
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) 0 0 0
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -1.000 -1.000 -1050
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - - -
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -1.000 -1.000 -1.050
 


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Voorjaarsactie gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk.
Onder lasten van beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 

terug