ANBI gegevens diaconie 2020 ANBI gegevens diaconie 2020

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE ZWIJNDRECHT. GROOTE LINDT
ANBI/fiscaalnummer    824123335
 
GEREFORMEERDE KERK ZWIJNDRECHT – GROOTE LINDT      
College van Diakenen      
       
Resultatenoverzicht voor ANBl-publicatie      
       
  Begroting Rekening Rekening
  2019 2019 2018
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 250 388 322
Bijdragen gemeenteleden 9.000 16.378 11.525
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen - - -
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves - 274 929
Totaal baten 9.250 17.040 12.776
       
Lasten      
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) - - -
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 8.490 15.920 10.702
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.285 1.050 1.257
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen - - -
Salarissen en vergoedingen - - -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  475 707 671
Lasten overige eigendommen en inventarissen - - -
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves   274 868
Totaal lasten  10.250 17.951 13.498
       
Resultaat verslagjaar -1.000 -911 -722


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen


 
terug