ANBI gegevens diaconie ANBI gegevens diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Baten en Lasten      
       
  werkelijk Begroting Werkelijk
  2018 2018 2017
       
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen € 250 € 322 € 194
Bijdragen gemeenteleden € 9.000 € 11.526 € 11.395
       
Totaal baten € 9.250 € 11.848 € 11.589
       
lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 8.675 € 10.827 € 9.207
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € - € - € -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € - € - € -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 1.100 € 1.072 € 1.169
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen € - € - ,
Salarissen (koster, organist e.d.) € - € - € -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 475 € 671 € 395
       
Totaal lasten € 10.250 € 12.570 € 10.771
       
Resultaat (baten - lasten) € -1.000 € -722 € -819Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen
terug