nieuwe kerkrentmeester nieuwe kerkrentmeester
Van de kerkenraad
Verheugd en dankbaar deelt de kerkenraad u mede dat een gemeentelid zich bereid heeft verklaard om binnen onze gemeente de rol van voorzitter van het College van kerkrentmeesters te vervullen en derhalve het ambt van ouderling te aanvaarden. De kerkenraad wil dan ook graag dit gemeentelid aan u voorstellen: dhr. C. van Breugel, Teilingen 10 te Zwijndrecht. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging van dhr. Van Breugel plaatsvinden op DV zondag 12 februari a.s. door ds. E.G. Matser.
Namens de kerkenraad, Frans Imandt, scriba
terug