liberaal christendom liberaal christendom
Op dinsdag 18 oktober is er een lezing over liberaal Christendom in de Develhof door Alke Liebich. Een introductie staat hier onder. VAN HARTE AANBEVOLEN. 

Het boek Liberaal christendom, dat in januari 2016 verscheen, heeft een compacte introductie in modern geloven te bieden. Modern geloof wil zeggen: geloof dat zich niet laat vangen in de tegenstelling tussen ‘orthodox geloven’ of ‘secularisme’ -  een frame dat nog eens opduikt wanneer in onze tijd religie in het nieuws is. Modern geloof wil zeggen: geloof dat vanuit de moderne levenservaring kijkt naar de bronnen van geloof en traditie. Op deze wijze wordt de moderne mens en zijn levensgevoel serieus genomen. Het boek wil geloof relevant maken juist in onze postchristelijke (sommigen zeggen post-postchristelijke) samenleving. Uitgangspunt is daarbij een grote vrijheid van denken. De traditie wordt opgenomen en bevraagd op haar intenties en houdbaarheid, en de denker/gelovige láát zich ook bevragen – als het goed is. Nog traditie nog individu heeft het laatste woord. Dat levert spannende gesprekken op tussen de 21e eeuwer en de christelijke traditie.
Belangrijke thema’s komen aan de orde als ‘Waarheid’, ’God’, ‘Jezus’, ‘Geest’ maar ook ‘gebed’ ‘liefde’ ‘geweld’ en ‘seks’. Het gaat om ‘geloof’ maar evenzeer om ‘leven’.  Daarom is het boek geen geloofsleer, maar een weerslag van een levenshouding van moderne gelovigen. Die natuurlijk alleen maar ‘in wording’ kan zijn. Daarmee sluit het boek ook aan bij het jaarthema ‘Deel je leven’.
 
Alke Liebich geeft een introductie op het boek en gaat in op de plaats van Bijbel en traditie. Zij schreef het hoofdstuk ‘De bijbel als gesprekspartner’. 
Alke Liebich is predikant in de vrijzinnige combinatie Johanneskerk in Amersfoort.
terug